Slovník solárnej energie

Slovník pojmov obsahuje definície technických pojmov týkajúcich sa solárnej energie a fotovoltaických (FV) technológií, vrátane pojmov týkajúcich sa elektriny a výroby energie. Slovník postupne dopĺňame a aktualizujeme.

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W Y Z

A

Ampér (A) - Jednotka elektrického prúdu alebo rýchlosť toku elektrónov. 

Ampérhodina (Ah) - Miera toku prúdu (v ampéroch) za jednu hodinu; používa sa na meranie kapacity batérie.

Amorfný kremík - forma kremíka, ktorá sa používa ako tenkovrstvový kremíkový fotovoltaický článok bez kryštalickej štruktúry. Vyrába sa nanášaním vrstiev dopovaného kremíka na substrát. Pozri tiež monokryštalický kremík a polykryštalický kremík.

Anóda - Kladná elektróda v elektrochemickom článku (batéria). Tiež zem alebo zemnenie v katódovom ochrannom systéme. Pozitívny terminál diódy.

B

Batéria - Dva alebo viac elektrochemických článkov uzavretých v nádobe a elektricky prepojených v sériovom rade / paralelnom usporiadaní, aby sa zabezpečilo požadované prevádzkové napätie a úrovne prúdu. Pri bežnom používaní sa pojem batéria vzťahuje aj na jeden článok, ak predstavuje celý elektrochemický skladovací systém. 

Batériový článok -  Najjednoduchšia obslužná jednotka v batérii. Skladá sa z jednej alebo viacerých pozitívnych elektród alebo doštičiek, elektrolytu, ktorý umožňuje výmenu íonov, z jednej alebo viacerých negatívnych elektród alebo doštičiek, separátora medzi doskami a z nádoby na všetko vyššie uvedené.

Bezúdržbová batéria - Utesnená batéria, do ktorej nie je možné pridávať vodu na udržanie hladiny elektrolytu.

BIPV - fotovoltaika integrovaná do budovy - integrovaná fotovoltaika - termín na navrhovanie a integráciu fotovoltaickej (FV) technológie do plášťa budovy, ktorý zvyčajne nahrádza tradičné stavebné materiály. Táto integrácia môže byť vo zvislých fasádach, ktoré nahrádzajú priehľadné sklo, sklenené vlákno alebo iný materiál na fasádu; do polopriehľadných svetlíkových systémov; do strešných systémov, ktoré nahrádzajú tradičné strešné materiály; do tieňacích systémov nad oknami alebo inými systémami fasád budov.

Blokovacia dióda - Polovodič spojený v sérii so solárnym článkom alebo článkami a akumulačnou batériou, aby zabránil vybíjaniu batérie cez článok, keď zo slnečného článku nie je žiadny výstup alebo je slabý výstup. Dá sa to považovať za jednosmerný ventil, ktorý umožňuje elektrónom prúdiť dopredu, ale nie dozadu.

Bór (B) - Chemický prvok bežne používaný ako dopant vo fotovoltaických zariadeniach alebo materiáloch solárnych článkov.

C

Cd - Pozri kadmium

CdTe - Pozri telurid kadmia

CIS - (Copper Indium Selenide) - v preklade meď, indium a selén, môže obsahovať aj Gálium (CIGS) - je fotovoltaický materiál na výrobu tenkovrstvových solárnych článkov. Vyrába sa nanášaním tenkej vrstvy medi, india, gália a selénu na sklenenú alebo plastovú podložku spolu s elektródami vpredu a zozadu na zachytávanie prúdu. Pretože materiál má vysoký absorpčný koeficient a silne absorbuje slnečné svetlo, je potrebný oveľa tenší film ako v prípade iných polovodičových materiálov.

Cyklická výdrž batérie - cyklická životnosť -  počet cyklov do stanovenej hĺbky vybitia (DoD), ktoré môžu články alebo batéria podstúpiť predtým, ako nespĺňajú stanovené výkonnostné kritériá alebo kritériá účinnosti. Napríklad: Cyklická životnosť pri 40% DoD: 3600 cyklov znamená, že 100Ah batéria vydrží najmenej 3600 cyklov nabitia a vybitia 40% kapacity, teda 40Ah. Laicky povedané, môžeme používať maximálne 40% kapacity batérie. Zvyšná kapacita 60% (60Ah) musí zostať nedotknutá pre zachovanie životnosti batérie.

Článok (batéria) - Jedna jednotka elektrochemického zariadenia schopného vytvárať priame napätie premenou chemickej energie na elektrickú energiu. Batéria sa zvyčajne skladá z niekoľkých elektricky prepojených článkov, ktoré vytvárajú vyššie napätie. (Niekedy sa pojmy článok a batéria používajú vzájomne zameniteľne). Pozri tiež fotovoltaický (FV) článok.

D

DC/DC menič - elektronický obvod na prevod jednosmerného napätia (napr. Napätie fotovoltaického modulu) na iné úrovne (napr. nabíjacie napätie pre batériu alebo napätie záťaže). Môže byť súčasťou sledovača maximálneho bodu výkonu (MPPT). Pozri meniče napätia DC-DC v našej ponuke.

E

Energetická kapacita batérie - kapacita energie v batérii - celková disponibilná energia vyjadrená vo wattoch za určitý čas (kilowatthodinách), ktorú je možné použiť z úplne nabitého článku alebo batérie. Energetická kapacita daného článku sa mení v závislosti od teploty, kapacity, veku a medzného napätia. Tento termín je bežnejší pre konštruktérov systému ako pre batériový priemysel, kde sa kapacita zvyčajne vzťahuje v ampérhodinách (Ah).

Elektrolyt - Nekovový (tekutý alebo pevný) vodič, ktorý prenáša prúd pohybom iónov (namiesto elektrónov) s uvoľňovaním hmoty na elektródach elektrochemického článku.

F

G

H

Half - cut cells  solárne články rozrezané na polovicu, majú polovičné straty oproti tradičným solárnym článkom. Viac sa v našom článku o solárnych paneloch.

Hĺbka vybitia - depth od discharge (DoD) - ampérhodiny odobraté z úplne nabitého článku alebo batérie, vyjadrené ako percento menovitej kapacity. Napríklad vybitie 25 ampérhodín z úplne nabitej batérie s kapacitou 100 ampérhodín má za následok hĺbku vybitia 25%. 

Hustota výkonu - pomer dostupného výkonu z batérie k jej hmotnosti (W / kg) alebo objemu (W / l).

I

J

K

Kadmium (Cd) - Chemický prvok používaný pri výrobe určitých typov solárnych článkov a batérií.

Kapacita batérie - Maximálny celkový elektrický náboj vyjadrený v ampérhodinách, ktorý môže batéria dodať záťaži za určitých podmienok.

Katóda - záporný pól alebo elektróda elektrolytického článku, vákuová trubica atď., kde elektróny vstupujú do systému (prúd opúšťa); opak anódy.

Katodická ochrana - metóda prevencie oxidácie exponovaného kovu v štruktúrach zavedením malého elektrického napätia medzi štruktúru a zem.

L

M

MPP znamená Maximum Power Point, v preklade maximálny pracovný bod. Bod na krivke napätie-prúd (V-A) osvetleného modulu, kde je súčin prúdu a napätia maximálny. Pre typický kremíkový článok je to asi 0,45 voltov.

MPPT je skratka pre Maximum Power Point Tracking, čo v preklade znamená: sledovanie maximálneho bodu výkonu. Solárne regulátory nabíjania s označením MPPT, znamená, že sledujú maximálny bod výkonu solárneho panelu alebo panelov za každých podmienok.

N

Nabíjanie - proces pridávania elektrickej energie do batérie.

O

P

PERC je skratka pre technológiu Passivated Emitter a Rear Cell. Viac v našom článku o solárnych paneloch.

Q

R

Regulátor nabíjania - komponent fotovoltaického systému, ktorý riadi tok prúdu do a z batérie, aby bola chránená pred nadmerným nabíjaním a nadmerným vybíjaním. Regulátor nabíjania môže tiež indikovať prevádzkový stav systému.

S

T

Telurid kadmia (CdTe) - polykryštalický tenkovrstvový fotovoltaický materiál.

U

Účinník - pomer skutočného používaného výkonu, vyjadrený vo wattoch alebo kilowattoch, k výkonu, ktorý sa zjavne čerpá zo zdroja energie, vyjadrený vo voltampéroch alebo kilovoltampéroch.

V

W

Y

Z

Životnosť batérie - výdrž batérie - Obdobie, počas ktorého je článok alebo batéria schopná prevádzky nad stanovenou úrovňou výkonu alebo účinnosti. Životnosť sa môže merať v cykloch a / alebo rokoch v závislosti od typu služby, pre ktorú je článok alebo batéria určená.